بزرگترین زایشگاه

بزرگترین زایشگاه جهان در سنگاپور است که 316 تخت خواب و همچنین سرویس های مجهز دارد . در این زایشگاه بالغ بر 37000 زایمان در سال اجام می شود .