کوچکترین سیارک

سیارک KA 1993 با قطری حدود 5 متر، کوچکترین سیارک شناخته شده می باشد.