رابرت ارل هیوز ( امریکایی 1958 ـ 1926 )

وزنش هنگام مرگ 1069 پوند بود تابوتی که او را در آن گذاشتند به اندازه یک پیانوی بزرگ بود و آنقدر سنگین بود که برای قرار دادن در گور از یک جراثقال استفاده شد.