میرتل کوربین

از عجیب الخلقه های عالم تئاتر به شمار می آمد. از میان پاهای او بدن دیگری که در واقع دوقلوی کوربین بود رشد کرده بود به طوری که اعضای بدن این دوقلو از کمر به پائین خیلی عادی و طبیعی عمل می کردند. خانم میرتل کوربین ازدواج کرد و دارای 5 فرزند شد که سه تا از آنها از بدن خودش و دوتای دیگر از بدن دوقلویش خارج شدند.