هرم موتورسیکلت رانان

تیم اشتورت آشواس متعلق به یگان دژبان ارتش بزرگترین هرم موتورسیکلت رانان را در 22 سپتامبر 1995 در ایالت بنگور به نمایش گذاردند.این تیم سواره مسافتی معدل 350 متر را طی کرد.