سالمندترین برنده مدال

اسکار اسوان در المپیک 1920 در رشته تیراندازی موفق به دریافت مدال نقره شد . در آن هنگام او دقیقا 72 سال و 280 روز از عمرش می گذشت .