حمام شعله ور

" آن " ملکه دانمارک، همسر اول پادشاه انگلستان بود. در سال 1615 هنگامی که ملکه حمام آب معدنی می گرفت، گازهای حاصله شعله ور شدند و صحنه وحشتناک و غافل گیر کننده ای برای ملکه پیش آمد.