خرس قهوه ای آلاسکا

بزرگترین گوشتخوار خشکی خرس قهوه ای آلاسکا است که 725 کیلوگرم وزن دارد .