جان نویل ماسکلاین ( متولد انگلستان، 1839 )

ماسکلاین نخستین شعبده بازی بود که انسانی را در هوا معلق نگاه داشت. او بدون هیچ گونه تکیه گاه قابل رویتی، کاری کرد که زنی مستقیم به هوا بلند شد و در هوا معلق ماند.