زئوکسیس ( نقاش یونانی، قرن پنجم ق.م )

به تصویری که از یک ساحره پیر کشیده بود آن قدر خندید که یکی از رگ هایش پاره شد و مرد.