جووانی بارتولومیوبوسکو ( متولد ایتالیا، 1793 )

بوسکو، پس از اینکه دو کبوتر ( یکی سفید و یکی سیاه ) را سر می برید، بدن هر یک را با سر دیگری در قوطی های جداگانه می گذاشت. لحظه ای بعد، از هر قوطی کبوتری زنده با سر دیگری بیرون می پرید. بوسکو همچنین از چیره دست ترین بازیگران " گوی و فنجان " بود.