سوتوبوآ، توگو ( 6 دسامبر 1965 )

در حین برگزاری یک جشنواره ملی، در خیابان پر از ازدحامی که جمعیتی در آن به رقص و پایکوبی مشغول بودند، دو کامیون به میان جمعیت زدند و 125 کشته به جای گذاشتند.