زایمان

تاریخ پزشکی عجیب تریت زایمان یک دوقلو را در سال 1846 در استراسبورک ثبت کرده است . فاصله زایمان این دوقل ها 137 روز تمام طول کشید . طاق اول روز 30 آوریل بدنیا آمد و جفت دیگر 17 سپتامبر از مادر زاییده شد .