پر اولاد ترین مادر ها

شاید مادری که قهرمان مادری در دنیاست ، خانم فئودور واسیلیت متوفی سال 1872 باشد که 27 بار آبستن شد و 69 کودک بدنیا آورد .(16 دو قلو ، 7 سه قلو و 4 چهار قلو ). بسال 1965 در پنسیلوانیا از خانم فلورانس باچمن عکسی تهیه شده است که او را در میان نوه ها ، نتیجه ها ، نبیره ها و ندیده هایش نشان میدهد . خانم بتی هالی که 95 سال عمر کرد دو ندیده داشت تعداد فرزندان ، نوه ها و نتیجه های او در زمان حیاتش به 256 تن رسیده بود.