طولانی ترین خط ساحلی

کشور پهناور کانادا دارای 243،798 کیلومتر خط ساحلی است که البته خطوط ساحلی جزایر متعلق به این کشور نیز در این محاسبه گنجانده شده است.