بیشترین طول راه آهن

آمریکا با مجموع بیش از 286،814 کیلومتر خط آهن در خاک خود، دارای بیشترین طول راه آهن درجهان می باشد.