بلند ترین حیوانات

زرافه در میان حیوانات بلند ترین گردن ها را دارد . طول گردن زرافه به 5.78 متر میرسد .