طولانی ترین سفر با قطار

طولانی ترین سفر با قطار از شهر لیسبون در پرتغال به شهر خاباروفسک در روسیه است که زمان آن 9 روز و 2 ساعت است.