سریعترین ناوشکن

ناوشکن فرانسوی لو تربیل (Le terrible) با سرعتی معادل 45/25 گره دریایی ( معادل 83/42 کیلومتر در ساعت ) سریع ترین ناوشکن جهان محسوب می شود . این ناوشکن که در 1935 ساخته شد، 2،830 تن وزن و 100،000 قوه اسب توان داشت . در سال 1975 از رده خارج شد.