پرتاب نیزه

رکورد پرتاب نیزه 258/63 متر و متعلق به دیوید انگوال است که در تاریخ 15 ژوئیه 1995 در شهر آرورا ( ایالت کلرادو در امریکا ) از خود بجا گذاشت.