اولین کشتی بخار

اولین کشتی که با نیروی محرکه بخار به حرکت درآمد ، کشتی 182 تنی پیرو سکاف بود که در 1783 در فرانسه ساخته شد و روی رودخانه سون نزدیک شهر لیون به حرکت درآمد.