بیشترین جهیزیه

النا پاتینیو، دختر سیمون پاتینیو ( 1947 ـ 1861 ) میلیونر اهل بولیوی، هنگامی که در سال 1929 به خانه بخت می رفت ، جهیزیه معادل 22،400،000 دلار به همراه برد. چنانچه این رقم با احتساب بهره ای متعارف، به قیمت روز تعدیل گردد، رقمی معادل 350 میلیون دلار در سال 1999 خواهد بود.