بزرگترین بیابان ها

بزرگترین بیابان دنیا ، صحرا در الجزایر است که عرض آن 1280 تا 2250 کیلومتر و طول آن 5500 کیلومتر است و بنابراین مساحت آن حدود 9 میلیون کیلومتر مربع است . گرمای آن بیابان لم یزرع وسیع 45 درجه یا بیشتر است.