طولانی ترین سکوهای راه آهن

طویل ترین سکوی راه آهن ،سکوی خارگپور در بنگال غربی در هند است که طول آن 833 متر می باشد. طویل ترین سکو در راه آهن انگلیس، سکوی 602،69 متری گلاستر است.