خط تیره 18/5 میلیون دلاری

در 22 ژوئیه 1926، سفینه مارینر یک که مقصدش زهره بود از مسیر اصلی اش منحرف گردید. در بررسی های بعدی معلوم شد که در برنامه کامپیوتر یک خط تیره جا افتاده و در نتیجه باعث این انحراف در مسیر سفینه شده است. همین خط تیره به ظاهر بی اهمیت حدود 18/5 میلیون دلار خسارت به برنامه های فضایی امریکا وارد کرد.