گرانترین قاشق

یک قاشق نوک برلیان ساخت اواخر قرن چهاردهم که در 1972 در یک مزرعه پیدا شده بود، در 22 ژانویه 1982 در لندن، به مبلغ 13،000 پوند به فروش رسید.