مارک تواین ( نویسنده امریکایی )

سیگار برگ می کشید، از این نویسنده بذله گو نقل قول کرده اند که " ترک دخانیات بسیار کار ساده ای است من تاکنون صد بار این کار را کرده ام. "