والتر رالی ( دریانورد و مورخ انگلیسی )

علاقه عجیبی به پیپ داشت. یک روز مستخدمش به گمان این که او آتش گرفته است چون دود زیادی از او بلند می شد، رویش آب ریخت.