بزرگترین صخره جهان

بزرگترین صخره جهان در شمال شرقی استرالیا قرار دارد و طول آن 2025 کیلومتر است.