قدیمی ترین بدن سالم مانده

در سپتامبر 1991 ، در یکی از یخچالهای طبیعی در مرز مشترک اطریش- ایتالیا ، بدن حفظ شده و سالم مانده انسانی کشف شد که دانشمندان قدمت آن را به 3500 سال قبل از میلاد (اواخر عصر حجر) برآورد می کنند .