سد بی آب

دولت ترکیه یک مخزن عظیم آب در نزدیکی شهر قونیه بنا نمود که آب مورد نیاز آن از سد جدیدی به نام " می " تأمین می شد. متأسفانه زمین شناسان در انتخاب محل مخزن چند عامل طبیعی از جمله جنس سنگ های زیرین و کناری را درمحاسبات خود وارد نکردند. و ازآنجایی که زمین های اطراف از سنگ های آهکی تشکیل شده بود بیش از 30 حفره بزرگ در مخزن به وجود آمده است که باعث می شود تمام آب موجود در زمین فرو برود و عملاً یک سد بی آب باقی مانده است.