پیاز

بزرگترین پیاز به وزن 5/05 کیلوگرم توسط آقای آر.هالند اهل شهر ریچموند ( در استان یور کشایر انگلستان ) در سال 1992 پرورش داده شد.