کوچکترین صدف دنیا

کوچکترین صدف دنیا سه صدم میلی متر طول و نیم میلیمتر قطر دارد.