نویسندگی روستان

ادمون روستان، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی دچار محظور عجیبی بود. از یک طرف مایل نبود رشته کارش با سررسیدن این و آن گسسته شود و از طرف دیگر نمی خواست دوستانش را برنجاند. بنابراین، به وان حمام پناه می برد و تمام روز را در حمام قلم می زد. شاهکارش " سیرانو دو برژراک " را در حمام نوشت.