چین ( 1337 ـ 1333 میلادی )

این قحطی پردامنه احتمالاً نتیجه یک خشک سالی درازمدت و منشاء بزرگترین مصیبت انسانی در همه زمان ها است : طاعون اروپا، شش میلیون نفر در اثر قحطی جان باختند . و 75 میلیون نفر در اثر طاعونی که به دنبال آن آمد کشته شدند.