کوتاهترین مرد جهان

"بی تردید لقب کوتاه ترین مرد جهان متعلق به غول محمد ساکن شهردهلی نو(درهند) می باشد. درسال 1990 که قد ووزن اوبطور دقیق اندازه گیری شد ومورد تأیید قرارگرفت، 57 سانتیمترقد و 17 کیلوگرم وزن داشت. وی درسال 1997 در 36 سالگی به دلیل ابتلا به برونشیت (التهاب نایژه ها ) و آسم (تنگی نفس) مزمن درگذشت. اوازسگ وگربه می ترسید و ازبچه ها و نوجوانان که اغلب سربه سراو می گذاشتند نفرت داشت. "