کوچکترین عضله

کوچک ترین عضله در بدن استاپدیوس (Stapedius) نام دارد که استخوان رکابی را در گوش میانی کنترل می کند و کمتر از 13 میلیمتر طول دارد.