فربه ترین کودک

"درحال حاضر فربه ترین کودک زاک استرنکرت است که درسپتامبر1996 هنگامیکه 17 ماهه بود، 31/75 کیلوگرم وزن داشت. پسربچه هاییکه دارای رشد متعارف هستند غالبا بین 6 تا 14 سالگی به چنین وزنی می رسند. "