سنگین ترین وسیله نقلیه

سنگین ترین وسیله نقلیه زمینی که تاکنون ساخته شده بیگ ماسکی نام دارد که یک بیل مکانیکی با ظرفیت 325 تن است و در معدن ماسک مورد بهره برداری قرار دارد. طول آن 148/4 متر، عرضش 46 متر و ارتفاعش 67/66 متر است.