پرنده گویا

پرنده نادری که لغات بسیاری میدانست طوطی نوک زرد خانم – ایرن پلس – انگلیسی بود . این پرنده از نوع ماده بود و 12 تصنیف کودکانه را از سر تا پایان بدون کمترین مکثی می خواند و 300 کلمه آموخته بود که با آن حرف میزد