اسکندر کبیر

( پادشاه مقدونی و کشور گشا، 323 ـ 356 ق.م ) به دنبال دو روز می گساری و عیاشی در اثر تب از دنیا رفت.