کوتاه ترین طول عمر در ماهیها

کم عمرترین ماهیها احتمالاً بعضی از انواع ماهیهای رودخانه ای از زیر راسته Cyprinodontei بومی افریقا و آمریکای جنوبی هستند که بطور معمول حدود 8 ماه عمر می کنند.