اولین فضانورد

سرهنگ یوری گاگارین ( متولد 9 مارس 1934 در شوروی ) با سفینه وستوک یک ، 12 آوریل 1961.