فرانک ریچاردز ( لوس آنجلس، امریکا، سال 1920 )

یک گلوله توپ به وزن 50 کیلو از داخل یک توپ 4 متری از فاصله نسبتاً نزدیک به طرف شکم او شلیک می شد و او مانند سدی در مقابلش می ایستاد.