فربه ترین گربه

لقب سنگین ترین گربه جهان در حال حاضر متعلق به این گربه است که نام کاتو را برآن نهادند. کاتو 16/7 کیلوگرم وزن دارد و اندازه دورگردنش 36 سانتیمتر است .