محمود عیوض اف

اهل آذربایجان شوروی بود و در 1958 سالگرد 150 سالگی خود را جشن گرفت. تا سن 100 سالگی قادر به خواندن و نوشتن نبود. دارای دختری به سن 123 سال و سه پسر هر یک بیش از 100 سال بود.