توت فرنگی

در ژوئیه 1983 آقای جرج اندرسون اهل شهر فوکستون در انگلستان، موفق گردید یک توت فرنگی به وزن 232 گرم تولید کند.