ثروتمندترین گربه

هنگامی که خانم گریس پاترسون اهل ایالت میسوری در ژانویه 1978 در گذشت ، کلیه دارایی خود اعم از منقول و غیر منقول را به ارزش کل 250000 دلار به گربه 16/8 کیلوگرمی اش به نام چارلی چان بخشید . در وصیت نامه آمده است که پس از مرگ چارلی چان اموال مزبور به حراج گذاشته شود و پول آن به انجمنهای خیریه اهدا گردد .