زاروآقا

در 29 ژوئن 1934 در یکی از بیمارستان های استامبول در ترکیه در سن 164 سالگی فوت کرد. این کهنسال ترین مرد جهان شغلش باربری بود و بیش از یک قرن به این کار اشتغال داشت. برای آخرین بار در 90 سالگی صاحب فرزند شد.