بزرگترین مجلس قانون گذاری

بزرگترین مجلس قانون گذاری جهان پارلمان بریتانیای کبیر است که در قصر وست مینستر لندن انعقاد می یابد ، این مجلس مرکب از دو مجلس لرد ها 889 نفر و مجلس عوام 630 نفر نماینده است که روی هم رفته 1498 عضو دارد.